Autor testa je: Mr.sc. dr Olivera M. Ćirković, spec. pedijatrije, geštalt psihoterapeut, akreditovani terapeut edukantima, EAGT, trenutno na doktorskim studijama iz oblasti geštalt terapije Instituta na Malti.

Autoru ovoga testa cilj je bio da lekarima, zdravstvenim saradnicima (psiholozima, pedagozima), defektolozima, farmaceutima, kao i svima zainteresovanima za ovu oblast uvodom u geštalt psihoterapiju približi pojam iste, kao i njenu primenljivost u svakodnevnom radu u zdravstvenim ustanovama.

Nakon pročitane literature i završenog testa lekari bi trebalo da postanu: svesni nivoa poznavanja i prihvatanja sopstvene ličnosti, svesni poznavanja okoline, nivoa odgovornosti za sopstvene izbore i svesni svoje sposobnosti i načina ulaženja u kontakt sa drugima i izlaženja iz njega, kao i posledica istog.

Učesnicima je ponuđena obavezna literatura (PP prezentacija u kojoj su predstavljene osnove procene pacijenata iz ugla geštalt psihoterapije i dokument u kome su u kratkim crtama date osnove geštalt psihoterapije, mehanizmi odbrane koje smo kreirali, itd.). Vreme za rešavanje testa iznosi maksimalno 2,5 sati. 

           

Ciljna grupa: lekari (opšte prakse, pedijatri, internisti, itd.), stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, psiholozi, defektolozi, medicinske sestre, zdravstveni tehničari Primalac uplate: Medical Advanced Projects – MAP, Beograd
Broj bodova za polaznike: 5 Svrha uplate: Kotizacija za online edukaciju А-1-1353/20
Broj odluke o akreditaciji: 153-02-02361/2019-01 Broj tekućeg računa: 155-25836-05
Akreditacija vazi do: 17.08.2021. godine Mesto održavanja: http://www.edukacije.org
Cena: 1.000,00 RSD

Autori testa su prof. dr Slobodan M. Mitrović, specijalista ORL i mr. sc. dr Olivera M. Ćirković, specijalista pedijatrije, doktorand, oblast  - geštalt psihoterapija.

 

Autorima ovoga testa ideja je bila da izabranim lekarima primarne zdravstvene zaštite, ORL specijalistima i svim lekarima, zaposlenim u ustanovama viših nivoa zdravstvene zaštite, zainteresovanim za ovu temu kroz seriju tekstova i ciljanim pitanjima na testu ukaže na značaj anamnestičkih podataka, simptomatologiju, dijagnostičke procedure i terapiju ezofagusne disfagije.

Lekarima je ponuđena obavezna literatura (tekst u PP prezentaciji u kome su predstavljeni simptomatologija, dijagnostika i terapija ezofagusnog refluksa; drugi tekst u PP prezentaciji podseća na anatomiju i fiziologiju jednjaka). U obaveznoj literaturi autor je učesnicima testa ponudio i publikovan rad u kome mogu pročitati više o disfagiji jednjaka i dobiti specifičnije informacije o istom. Vreme za rešavanje testa iznosi maksimalno 3 sata.

            

Ciljna grupa: Ciljna grupa: lekari (ORL, pedijatri, internisti, neurolozi, opšta praksa) Primalac uplate: BeoMed, privatna praksa, Beograd
Broj bodova za polaznike: 5 Svrha uplate: Kotizacija za online edukaciju A-1-1349/20
Broj odluke o akreditaciji: 153-02-02361/2019-01 Broj tekućeg računa: 155-25791-43
Akreditacija vazi do: 17.08.2021. godine Mesto održavanja: http://www.edukacije.org
Cena: 1000,00 RSD

Autor testa je prof. dr Slobodan M. Mitrović, specijalista ORL

Autoru ovoga programa kontinuirane edukacije ideja je bila da izabranim lekarima primarne zdravstvene zaštite i specijalistima otorinolaringologije, kao i svim zaiteresovanim lekarima za ovu temu, zaposlenima u ustanovama viših nivoa zdravstvene zaštite, kroz prikaz slučaja, teorijski deo u kome su prikazane dijagnostičke procedure, podela angioedema i terapija, približi pojam angioedema, obnovi znanje u procesu dijagnoze i procene pacijenta i adekvatnog hitnog zbrinjavanja u skladu sa vrstom angioedema.

Nakon pročitane obavezne literature za rešavanje testa i završenog testa lekari bi trebalo da postanu: svesni značaja sveobuhvatnog pristupa dijagnozi i lečenju angioedema, svesni značaja hitnosti u zbrinjavanju pacijenata sa angioedemom i svesni nivoa poznavanja teorijskih procedura u lečenju angioedema.

Lekarima je ponuđena obavezna literatura (tri teksta: jedan u PP prezentaciji u kome su predstavljeni prikazi slučajeva iz svakodnevne prakse orl specijaliste, drugi u kome je dato objašnjenje diferencijalne dijagnoze angioedema glave i vrata i treći tekst, u kome je na prikazu slučaja obrađen hereditarni angioedem organa glave i vrata kao indikacija za urgentnu traheotomiju). Vreme za rešavanje testa iznosi maksimalno 5 sati.

             

 

Ciljna grupa: Ciljna grupa: lekari (specijalisti ORL, pedijatri, internisti, neurolozi, opšta medicina) Primalac uplate: BeoMed, privatna praksa, Beograd
Broj bodova za polaznike: 5 Svrha uplate: Kotizacija za online edukaciju А-1350/20
Broj odluke o akreditaciji: 153-02-02361/2019-01
Broj tekućeg računa: 155-25791-43
Akreditacija vazi do: 17.08.2021. godine Mesto održavanja: http://www.edukacije.org
Cena: 1000,00 RSD

Autor testa je prof. dr Slobodan M. Mitrović, specijalista ORL.

Autoru ovoga testa ideja je bila da izabranim lekarima primarne zdravstvene zaštite, ORL specijalistima i svim lekarima, zaposlenim u ustanovama viših nivoa zdravstvene zaštite, zainteresovanim za ovu temu kroz seriju tekstova i ciljanim pitanjima na testu ukaže na značaj anamnestičkih podataka, simptomatologiju, dijagnostičke procedure i terapiju laringofarinksnog refluksa.
Lekarima je ponuđena obavezna literatura (tekst u PP prezentaciji u kome su predstavljeni simptomatologija, dijagnostika i terapija laringofarinksnog refluksa). U preporučenoj literaturi autor je učesnicima testa ponudio publikovane radove u kojima mogu pročitati više o laringofarinksnom refluksu i dobiti specifičnije informacije o istom. Vreme za rešavanje testa iznosi maksimalno 3 sata.

Ciljna grupa: lekari (specijalisti ORL, pedijatri, internisti, neurolozi, opšta medicina) Primalac uplate: BeoMed, privatna praksa, Beograd
Broj bodova za polaznike: 5 Svrha uplate: Kotizacija za online test, A-1-1351/20
Broj odluke o akreditaciji: 153-02-02361/2019-01 Broj tekućeg računa: 155-25791-43
Akreditacija vazi do: 17.08.2021. godine Mesto održavanja: http://www.edukacije.org
Cena: 1000,00 RSD